15 projektów poddanych pod głosowanie

Poznaliśmy ostateczną  listę 15 zadań, które  zostaną  poddane pod głosowanie.  Decyzją Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego podjęta została uchwała : w sprawie akceptacji wyników ocen formalno-merytorycznych projektów analizowanych w ramach naboru do drugiej edycji budżetu obywatelskiego Miasta Zakopane na rok 2015. Przypominamy , że w dniach 18 sierpień - 15 wrzesień 2014 - mieszkańcy, organizacje pozarządowe z Zakopanego mogły składać własne propozycje zadań , które wg. ich uznania potrzebne są do realizacji wśród lokalnej społeczności. Złożonych zostało 23 projekty, które zostały poddane ocenie formalnej - merytorycznej przez Urząd Miasta Zakopane, Wśród propozycji są zarówno nowe pomysły jak i takie , które pojawiły się w ramach I edycji Budżetu Obywatelskiego.  Poniżej prezentujemy listę zadań zarówno oceniony pozytywnie jak i negatywnie wraz z opisami poszczególnych projektów.  Głosowanie odbędzie się w dniach 10 - 20 październik 2014 roku.   Karta do głosowania.

 

LISTA PROJEKTÓW SKIEROWANYCH DO PUBLICZNEGO GŁOSOWANIA
W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO MIASTA ZAKOPANE NA ROK 2015

(PROJEKTY Z POZYTYWNĄ OCENĄ FORMALNO-MERYTORYCZNĄ)

1 "ZIELONE KOŁO" Rowery miejskie 2/BO/2015 kwota 1 000 000,00   Zobacz opis projektu

2 WSPARCIE PROGRAMU ARTYSTYCZNO-EDUKACYJNEGO W DWORCU  3/BO/2015   Zobacz opis projektu

kwota 700 000,00

3 RENOWACJA NAWIERZCHNI UL. KS.WŁ CURZYDŁY 4/BO/2015 kwota 150 000,00   Zobacz opis projektu

4 SPORZĄDZENIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ W CELU UZYSKANIA ZEZWOLENIA NA PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ NA WYSKÓWKI  5/BO/2015 kwota 180 000,00    Zobacz  opis  projektu 

5 WYGRAJMY RAZEM -ORGANIZACJA PIŁKARSKICH ZAJĘĆ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ UDZIAŁ W OGÓLNOPOLSKIM WSPÓŁZAWODNICTWIE SPORTOWYM  6/BO/2015 kwota 250 000,00   Zobacz opis projektu

6 REMONT CHODNIKA I BUDOWA SIŁOWNI W KUŹNICACH  7/BO/2015, 15/BO/2015, 22/BO/2015 kwota 1 000 000,00   Zobacz opis  projektów :  7/BO/2015   , 15/BO/2015 ,  22/BO/2015

SPORT DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH W GMINIE ZAKOPANE 9/BO/2015 kwota 40 000,00  Zobacz opis projektu

8 PRZESTRZEŃ SPORTÓW EKSTREMALNYCH-BUDOWA SKATEPARKU I CENTRUM WSPINACZKOWEGO  10/BO/2015 kwota 1 000 000,00   Zobacz  opis projektu

9 ROZWÓJ DZIECI PRZEZ MASOWY SPORT I KULTURĘ 11/BO/2015 kwota 250 000,00  Zobacz opis projektu

10 RENOWACJA PARKU IM. LECH KACZYŃSKIEGO  13/BO/2015 kwota 600 000,00   Zobacz opis projektu

11 REWITALIZACJA BUDYNKU PKP  14/BO/2015  kwota 990 000,00   Zobacz opis projektu

12  MIEJSKI SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ W ZAKOPANEM  16/BO/2015 kwota 400 000,00 Zobacz opis projektu

13  SYSTEM POWIADAMIANIA MIESZKAŃCÓW MIASTA ZAKOPANE  17/BO/2015 kwota 49 500,00  Zobacz opis projektu

14  REMONT DRÓG W ZAKOPANEM  18/BO/2015 kwota 600 000,00   Zobacz opis projektu

15  KARTA MIEJSKA DLA ZAKOPIAŃCZYKÓW  19/BO/2015  kwota 131 000,00   Zobacz opis projektu

 

LISTA PROJEKTÓW NIE SKIEROWANYCH DO PUBLICZNEGO GŁOSOWANIA

W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO MIASTA ZAKOPANE NA ROK 2015

(PROJEKTY Z NEGATYWNĄ OCENĄ FORMALNO-MERYTORYCZNĄ)


1/BO/2015 PARK KULTURY I SZTUKI - Rówień Krupowa zadanie nie jest możliwe do realizacji w trakcie roku budżetu obywatelskiego tj. 2015, koszty eksploatacji nie są możliwe do poniesienia przez gminę, zadanie niezgodne z Planem Zagospodarowania Przestrzennego.   Zobacz opis projektu

8/BO/2015 MIEJSKI KOMPLEKS SPORTÓW ZIMOWYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W CENTRUM ZAKOPANEGO "KOZINIEC" - Koszty eksploatacji nie są możliwe do poniesienia przez gminę, Koszt budowy przekracza 1 mln PLN.   Zobacz opis projektu

12/BO/2015 ŚWIT CENTRUM ZABAW W CENTRUM PLAC ZABAW DLA DZIECI, SIŁOWNIA POD CHMURKĄ,MINI BOISKO DO STREET BASKETU - Nieruchomość nie jest przeznaczona na cel inwestycyjny, Koszty eksploatacji nie są możliwe do poniesienia przez gminę   Zobacz opis projektu

20/BO/2015 WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DOT. MODERNIZACJI KATOLICKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZAKOPANEM - Zadanie nie należy do zadań własnych gminy, placówka nie jest jednostką oświatową GMZ, budynek przekazany jedynie do eksploatacji, Koszty eksploatacji nie są możliwe do poniesienia przez gminę,   Zobacz  opis  projektu

21/BO/2015 SIEĆ ZDROJÓW WODY PITNEJ Z ZAKOPANEM Proponowane zadanie nie należy do zakresu zadań własnych gminy, zadanie nie jest możliwe do realizacji w trakcie roku budżetowego na 2015.  Zobacz opis projektu

23/BO/2015 STWORZENIE BEZPŁATNEJ OFERTY TURYSTYCZNEJ DLA RODZIN I DZIECI Z GMINY ZAKOPANE wniosek nie podlegał ocenie merytorycznej, odrzucony na etapie oceny formalnej, niezgodność z zapisami Regulaminu § 3 ust.2.    Zobacz opis projektu