O projekcie

W latach 2014 - 2015  Klub Sportowy "Zakopane" realizować będzie projekt pn. "Budżet Obywatelski dla Zakopanego - Wybierzmy Razem" w ramach programu Obywatele dla Demokracji, który jest wdrażany przez Fundację  im. Stefana Batorego w partnerstwie z Polską Fundacją Dzieci i Młodzieży.  Projekt finansowany jest ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, czyli tzw. Funduszy EOG. Uzyskana dotacja przez stowarzyszenie to kwota 63 000 tysięcy złotych.  Fundusze te są  formą bezzwrotnej pomocy udzielanej przez Norwegię, Islandię i Liechtenstein 15 państwom członkowskim Unii Europejskiej z Europy Środkowej i Południowej w celu zmniejszenia różnic ekonomicznych i społecznych w państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

W ramach Funduszy EOG wydzielone zostały środki przeznaczone dla organizacji pozarządowych. Na program realizowany w Polsce przeznaczono 37 mln euro, co czyni go największym programem dla organizacji pozarządowych spośród wszystkich działających w 15 krajach UE.

Dodatkowo działania projektowe finansowane są  z pozyskanych środków od Fundacji im. Stefana Batorego (kwota 3 500 zł) z przeznaczeniem na częściowe pokrycie wkładu finansowego stowarzyszenia. 

Zadanie  realizowane będzie  w partnerstwie z  Urzędem Miasta Zakopane , Biurem Promocji Zakopanego oraz Centrum Formacyjno - Szkoleniowe  "Księżówka" w Zakopanem.  

Innowacyjny i pilotażowy projekt wzmocni ideę społeczeństwa obywatelskiego i umożliwi lokalnej społeczności już  od 16 roku życia  możliwość decydowania  o rozwoju miasta m.in poprzez  udział w spotkaniach konsultacyjnych, składania projektów i udział w głosowaniu nad projektami w zakresie planowania budżetu oraz wydatkowania środków miejskich w latach 2014-2015.

Wdrożenie projektu umożliwi realizację inicjatyw, postulowanych przez mieszkańców miasta oraz da wpływ na decyzje dotyczących projektów "twardych", jak inwestycje w infrastrukturę (np. budowy chodników, dróg, sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach, boisk itp.), jak i "miękkich" (organizacji festiwali, wydarzeń kulturalnych, upowszechnia kultury fizycznej i sportu itp.).

Ponadto projekt zawiera elementy rozwoju instytucjonalnego Klubu Sportowego "Zakopane"  poprzez popularyzację mechanizmu 1 % podatku od osób fizycznych  na rzecz stowarzyszenia wśród lokalnej społeczności oraz zakupu niezbędnych urządzeń biurowych.

 


Celem programu jest wsparcie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i zwiększenie udziału organizacji pozarządowych w budowaniu sprawiedliwości społecznej, demokracji i zrównoważonego rozwoju.

Dotacje udzielane w ramach programu mają na celu: zwiększenie udziału obywateli w życiu publicznym, upowszechnianie wartości demokratycznych i praw człowieka, rozwój działalności rzeczniczej i kontroli obywatelskiej, wspieranie grup narażonych na wykluczenie, wzmocnienie kondycji organizacji pozarządowych i tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi trzeciego sektora.