Działalnością Stowarzyszenia kieruje Zarząd  wybierany przez Walne Zebranie Członków na trzyletnie kadencje. Do zadań Zarządu należy podejmowanie wszelkich decyzji merytorycznych i finansowych dotyczących działalności  Stowarzyszenia. Zarząd spotyka się na comiesięcznych posiedzeniach. 

Upoważniony do reprezentacji Stowarzyszenia jest Prezes. Dla ważności oświadczeń woli w imieniu Klubu w zakresie praw i obowiązków majątkowych do kwoty 5 000 tys. złotych (pięć tysięcy zlotych) upowazniony jest samodzielnie Prezes. W zakresie praw i obowiązków powyżej 5 000 (pięć tysięcy złotych) wymagane jest współdziałanie Prezesa oraz drugiego członka Zarządu (dwóch osób).

  Członkowie Zarządu Klubu Sportowego Zakopane sprawują swoje obowiązki społecznie

W skład Zarządu Klubu Sportowego Zakopane  na lata 2013 - 2016 wchodzą:

 1. ADAM DRABIK - PREZES
 2. PIOTR  APOLLO - WICEPREZES
 3. ADRZEJ GUBAŁA - WICEPREZES
 4. ANDRZEJ OBSTALECKI - SEKRETARZ
 5. STANISŁAW CURLEJ - CZŁONEK ZARZĄDU
 6. MAREK MALCZEWSKI - CZŁONEK ZARZĄDU
 7. MAREK SUCHECKI - SKARBNIK (DO 19 GRUDNIA 2013 ROKU)
 8. MACIEJ KASPERCZYK - SKARBNIK (OD 28 CZERWCA 2014 ROKU)

Działalność Zarządu podlega kontroli przez Komisję Rewizyjną. Członkowie Komisji Rewizyjnej sprawują swoje obowiązki społecznie. Skład Komisji Rewizyjnej na lata 2013-2016:

 1. ANDRZEJ STACHOWSKI -  PRZEWODNICZĄCY 
 2. ANDRZEJ CZARNIECKI - WICEPREZEWODNICZĄCY
 3. MARIAN MOTYKA - CZŁONEK