STATUT
KLUBU SPORTOWEGO ZAKOPANE
(Tekst jednolity z dnia 15.06.2013 r.)


I. Postanowienia ogólne

§ 1

1. Stowarzyszenie nosi nazwę „Klub Sportowy Zakopane” i zwany jest dalej Klubem.
2. Klub działa na mocy ustaw: Prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 r. (Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855, z późniejszymi zmianami), ustawy o kulturze fizycznej z dnia 18 stycznia 1996 r. (Dz.U. z 2001 r. Nr 81, poz. 889, z późniejszymi zmianami), ustawy o sporcie kwalifikowanym z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, z późniejszymi zmianami) oraz ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz.U z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późniejszymi zmianami).
3. Siedzibą Klubu jest Zakopane.
4. Terenem działania Klubu jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i Europy.
5. Klub może używać emblematów, odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 2

1. Klub należy do Polskiego Związku Piłki Nożnej, prowadzącego rozgrywki sportowe,a za jego pośrednictwem do międzynarodowych federacji sportowych piłki nożnej.

§ 3

1. Działalnośd Klubu opiera się na pracy społecznej jego członków.
2. Klub może zatrudniać pracowników do prowadzenia spraw administracyjno- finansowych, a także trenerów, instruktorów i nauczycieli.


II. Cele Klubu i ich realizacja

§ 4

Podstawowym celem Klubu jest prowadzenie działalności społecznie użytecznej skierowanej do mieszkanców objętych działaniem Klubu w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz wychowania poprzez sport poprzez kształtowanie ogólnych warunków życia i rozwoju dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych. Klub adresuje swoją działalnośd jako nieodpłatną dla lokalnej społeczności. Działalność ta obejmuje między innymi:

1. organizację szkolenia piłkarskiego w grupach dla dzieci, młodzieży oraz wśród osób pełnoletnich,
2. uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych przez Kluby, związki sportowe lub inne organizacje krajowe i zagraniczne,
3. organizowanie obozów treningowych i wypoczynkowych dla zawodników (dzieci, młodzież),
4. organizowanie i uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym w piłce nożnej,
5. współdziałanie z władzami panstwowymi, samorządowymi, związkami sportowymi oraz innymi instytucjami i zakładami pracy, a w szczególności ze szkołami w realizacji zadań statutowych Klubu,
6. ułatwianie dzieciom i młodzieży dostępu do uprawiania piłki nożnej. Inicjonowanie i popieranie aktywności sportowej wśród lokalnej społeczności oraz propagowanie zdrowego stylu życia
7.tworzenie równych szans edukacyjnych i wychowawczych dla dzieci i młodzieży z rodzin ubogich, wielodzietnych, rozbitych, dotkniętych bezrobociem, alkoholizmem oraz zagrożonymi innymi zagrożeniami cywilizacyjnymi.
8. organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych, zawodów i turniejów piłkarskich dla dzieci, młodzieży o zasięgu wojewódzkim, ogólnopolskim oraz międzynarodowym. Rozwijanie i nawiązywanie kontaktów i współpracy z krajowymi jak również zagranicznymi klubami.
9.inicjonowanie i organizacja nowych przedsięwzięć sportowych, turniejów, zawodów i innych form upowszechnia kultury fizycznej i sportu.
10.kształtowanie właściwych cech charakteru oraz norm etycznych i moralnych wśród zawodników, przyzwyczajanie dzieci i młodzieży do wysiłku fizycznego oraz troski o sprawność i zdrowy tryb życia
11. Działalność na rzecz kultury, sztuki, ochronnych dóbr kultury i tradycji, a także nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
12. wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych;
13. podejmowanie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami.
14. Popularyzacja wśród lokalnej społeczności idei społeczeństwa obywatelskiego w tym m.in.:
a) promocja i organizacja wolontariatu,
b) realizacja i organizacja kampanii społecznych i informacyjnych promujących mechanizm przekazywania 1 % podatku na rzecz Stowarzyszenia wśród lokalnej społeczności,
c) prowadzenie działań na rzecz integracji pokoleniowej i międzypokoleniowej.

§ 5

Klub realizuje powyższe cele w szczególności przez:
1) reprezentowanie interesów Klubu oraz podejmowanie działań mających na celu ochronę tych interesów;
2) kierowanie działalnością sportową Klubu we współpracy z władzami sportowymi i oświatowymi;
3) prowadzenie systematycznego szkolenia sportowego w zakresie piłki nożnej w oparciu o zatrudnionych instruktorów i trenerów w uzgodnieniu z władzami sportowym i oświatowymi; Klub współpracuje w tym zakresie ze wszystkimi szkołami Zakopanego, powiatu tatrzańskiego i powiatów ościennych;
4) tworzenie zespołów interdyscyplinarnych w celu indywidualnego podejścia do problemów występujących w rodzinie (z udziałem pedagogów, psychologów, lekarzy, prawników, itp.);
5) organizowanie imprez i zawodów sportowych w piłce nożnej, udział w rozgrywkach związkowych oraz innych imprezach i zawodach krajowych i międzynarodowych;
6) organizowanie obozów szkoleniowych letnich i zimowych w celu podnoszenia poziomu sportowego oraz innych zgrupowań treningowych wynikających z realizacji planów szkoleniowych;
7) popularyzowanie dorobku sportowego wśród członków, występowanie o nadanie odznaczeń  i wyróżnień;
8) organizowanie wystaw, konkursów, pokazów i imprez propagujących sport;
9) podejmowanie działań organizacyjnych i inspiratorskich w zakresie:
a) opieki lekarskiej dla sportu kwalifikowanego,
b) utrzymania w odpowiednim stanie i poszerzania bazy sportowej,
c) pomocy w wyposażeniu w sprzęt sportowy,
d) rozwoju i popularyzacji innych dyscyplin sportowych,
e) realizacji umów o współpracy sportowej miast zaprzyjaźnionych i kontaktów międzynarodowych.
 

III. Sprawy członkostwa w Klubie

§ 6

1.Uchwała o przyjęciu do Klubu podejmuje Zarząd Klubu.
2.Członkowie Klubu dzielą się na członków zwyczajnych, członków honorowych, członków spierających, członków uczestników (zawodników).
3.Członkiem zwyczajnym Klubu może zostad wyłącznie osoba, która przed przyjęciem:
1) ukończyła 18 rok życia lub ukończyła 16 rok życia i uzyskała pisemną zgodę rodziców lub opiekunów;
2) uzyskała pisemną rekomendację dwóch członków zwyczajnych Klubu;
3) zadeklarowała znajomość i akceptację celów statutowych Klubu.
4.Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla Klubu. Godność tę nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu.
5.Członkiem wspierającym może zostad osoba prawna, która przedstawi przed przyjęciem rekomendację trzech członków zwyczajnych Klubu oraz zadeklaruje znajomość i akceptację celów statutowych Klubu oraz składkę członkowską nie niższą od minimum ustalonego przez Zarząd dla członków wspierających.
6.Uczestnikami mogą być osoby niepełnoletnie, które mogą uczestniczyć w działalności Klubu za zgodą swych prawnych opiekunów.

§ 7

1.Członkowie zwyczajni mają prawo do:
1) uczestnictwa w działalności statutowej Klubu;
2) korzystania z urządzeń i sprzętu Klubu;
3) posiadania legitymacji i odznaki klubowej;
4) uczestnictwa w Walnym Zebraniu Klubu z pełnym prawem głosu oraz prawem biernego i czynnego udziału w wyborach do władz Klubu;
5) korzystania z innych przywilejów członka Klubu.
2.Członkowie honorowi oraz członkowie uczestnicy:
1) nie mają biernych i czynnych praw wyborczych, z zastrzeżeniem ust. 3;
2) na Walnym Zebraniu dysponują głosem doradczym;
3) poza tym przysługują im prawa określone w ust. 1 pkt 1- 3 i 5.
3.Jeśli bezpośrednio przed nadaniem członkostwa honorowego członkowie honorowi byli członkami zwyczajnymi, zachowują wszystkie prawa i obowiązki członków zwyczajnych.
4. Osoba prawna będąca członkiem wspierającym może delegować przedstawiciela dysponującego na Walnym Zebraniu głosem doradczym.

§ 8

1.Członkowie zwyczajny obowiązani są do:
1) brania udziału w działalności Klubu;
2) przestrzegania Statutu Klubu, regulaminów wewnętrznych, realizowania uchwał władz Klubu;
3) dbania o majątek Klubu;
4) wpłacenia wpisowego i opłacania składek członkowskich w wysokości ustalanej przez Zarząd.
2.Członkowie honorowi oraz członkowie uczestniczy zobowiązani są do przestrzegania Statutu i uchwał władz Klubu oraz dbania o dobre imię Klubu.
3.Członkowie wspierający zobowiązani są do:
1) opłacania składek w wysokości nie niższej od ustalonego przez Zarząd minimum dla członków wspierających;
2) popierania i propagowania celów statutowych Klubu dostępnymi sobie środkami.

§ 9

1. Przynależnośd do Klubu ustaje na podstawie uchwały Zarządu w przypadku:
1) pisemnej rezygnacji (poprzez skreślenie z listy członków);
2) niewpłacenia wpisowego w terminie trzech miesięcy od decyzji o przyjęciu do Klubu lub niepłacenia składek klubowych przez jeden rok (poprzez skreślenie z listy członków);
3) naruszenia postanowień Statutu, interesów Klubu (poprzez wykluczenie z grona członków).
2. Członek honorowy i członek uczestnik nie może być usunięty z przyczyny określonej w ust. 1 pkt 2. Członek honorowy może byc pozbawiony tej godności wyłącznie uchwałą Walnego Zebrania Klubu.
3. Od uchwał Zarządu w sprawach członkowskich przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania w terminie do trzech miesięcy od daty otrzymania uchwały.


IV. Władze Klubu

§ 10

Władzami klubu są:
1) Walne Zebranie Klubu;
2) Zarząd Klubu;
3) Komisja Rewizyjna.

§ 11

1. Najwyższą władzą Klubu jest Walne Zebranie Klubu, do którego kompetencji należy:
1) wybór prezesa Klubu, Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej, a również odwoływanie członków wymienionych władz i całego składu Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
2) ustalanie i zatwierdzanie kierunków pracy Klubu;
3) uchwalanie budżetu Klubu;
4) rozpatrywanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi;
5) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu;
6) podejmowanie uchwał dotyczących zmian Statut i rozwiązania Klubu;
7) podejmowanie uchwał o nabyciu lub zbyciu nieruchomości;
8) nadawanie godności członków honorowego;
9) zatwierdzanie wzorów emblematów i odznak Klubu.
2. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykła większością głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. Wyjątek stanowią uchwały określone w ust. 1 pkt 6, które mogą zapadać w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania większością 2/3 głosów. Głosowanie w wyborach
do władz Klubu jest tajne lub jawne. Szczegóły procedury wyborczej nie uregulowane w Statucie ustala Walne Zebranie bezwzględną większością głosów (rozumianą jako 50 % głosów + 1 głos).
3. O ile nie zwołanym w trybie zwykłym Walnym Zebraniu nie uzyska się quorum zapewniającego prawomocność uchwał, zebranie może być ponownie zwołane w II terminie bez wymogu obecności połowy uprawnionych do głosowania.
4. Walne Zebranie powinno być zwoływane raz do roku, z podaniem miejsca i porządku obrad, a Walne Zebranie wyborcze – z upływem kadencji wybieranych władz Kluby. O terminie Walnego Zebrania Zarząd zawiadamia członków Klubu pisemnie lub pocztą elektroniczną na co najmniej 14 dni naprzód.
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie zostaje zwołane:
1. z inicjatywy Zarządu Klubu;
2. na żądanie Komisji Rewizyjnej Klubu;
3. na żądanie co najmniej 1/4 liczby zwyczajnych członków Klubu.
6. Zarząd Klubu jest obowiązany zwoład nadzwyczajne Walne Zebranie w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku w tej sprawie. Nadzwyczajne Walne Zebranie może obradować wyłącznie nad sprawami, dla których zostało powołane.
7. Uchwały nadzwyczajnego Walnego Zebrania zapadają zwykła większością głosów, przy obecności co najmniej 1/4 zwyczajnych członków Klubu. Nie dotyczy to spraw określonych w ust. 1 pkt 6.
8. Długość kadencji władz Klubu wybieranych przez Walne Zebranie wynosi trzy lata.

§ 12

1. Skład Zarządu ustala się według następujących zasad:
1) Zarząd Klubu składa się z 5-10 osób, łącznie z Prezesem (liczebność ustala Walne Zebranie przed wyborami). Z tego grona Zarząd wybiera do 3 Wiceprezesów, 1-2 Sekretarzy i Skarbnika;
2) w miarę konieczności może dokooptować do swego składu nowych członków na miejsce składających rezygnację w liczbie do 1/3 pierwotnego składu.
2. Zebrania Zarządu zwołuje Prezes lub jego zastępca nie rzadziej niż raz na miesiąc.
3. Do prawomocności uchwał Zarządu wymaganie jest obecność co najmniej połowy członków. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów. W razie równej ich liczby decyduje głos przewodniczącego zebrania.
4. W uzasadnionych przypadkach Zarząd może powoływać i odwoływać komisje, określając zakres ich działalności. Zarząd uchwala regulaminy działalności tych komisji i nadzoruje ich działalność.
5. Zarząd Klubu może być rozwiązany wyłącznie uchwałą Walnego Zebrania.
6. Do obowiązków i kompetencji Zarządu Klubu należy w szczególności:
1) kierowanie bieżącą działalnością Klubu i reprezentowanie Klubu na zewnątrz;
2) realizowanie uchwał i postanowień Walnego Zebrania, składanie sprawozdań dla Walnego Zebrania;
3) planowanie działalności statutowej Klubu;
4) powoływanie komisji do prowadzenia spraw szczegółowych (zgodnie z ust.4);
5) sprawy członkowskie, prowadzenie ewidencji członków Klubu;
6) ustalanie wysokości składek członkowskich;
7) zwoływanie Walnego Zebrania Klubu;
8) ustalanie projektu budżetu, zarządzanie majątkiem klubu, podejmowanie uchwał o nabywaniu i zbywaniu składników majątku Klubu, z zastrzeżeniem § 11 ust. 1 pkt 7;
9) uchwalanie regulaminów nie zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zebrania;
10) przyjmowanie wniosków, uwag i zażaleo indywidualnych i zbiorowych od członków Klubu, które muszą byd rozpatrywane na posiedzeniu następującym bezpośrednio po wpłynięciu;
11) złożenie pisemnego sprawozdania z działalności Zarządu Klubu (do wiadomości wszystkim członkom Klubu) co najmniej na dwa tygodnie przed planowanym Walnym Zebraniem członków Klubu;
12) ustalanie form współpracy z innymi klubami i organizacjami sportowymi;
13) koordynowanie i nadzorowanie działalności sekcji, zatwierdzanie kalendarzy imprez, preliminarzy, planów szkoleniowych;
14) ustalanie zadań dla Dyrektora Klubu;
15) podejmowanie uchwał innych sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Klubu.
7. W posiedzeniach Zarządu oprócz członków Zarządu posiadają prawo udziału członkowie Komisji Rewizyjnej, kierownik sekcji, trenerzy, kierownicy drużyn oraz zaproszeni goście. Członkowie Zarządu biorą udział z głosem decydującym, zaś inni obecni z głosem doradczym.
8. Do obowiązków i kompetencji Prezesa Klubu należy w szczególności:
1) przewodniczenie posiedzeniom Zarządu;
2) bieżące zarządzanie sprawami Klubu zgodnie z uchwałami Zarządu:
3) reprezentowanie Klubu na zewnątrz;
4) wyznaczanie z grona Zarządu osoby pełniącej obowiązki Prezesa na czas niezdolności do pełnienia funkcji, z zastrzeżeniem ust. 9.
9. W przypadku rezygnacji Prezesa przed upływem kadencji lub zaistnienia niezdolności do pełnienia funkcji przez okres ponad jednego miesiąca, Zarząd wybiera nowego prezesa na okres do najbliższego Walnego Zebrania lub może zwołać nadzwyczajne Walne Zebranie.

§ 13

Zarząd ma prawo nakładania na członków - zawodników Klubu kar za naruszenie Statutu, przepisów, regulaminów, zarządzeń, itp. Od tych Uchwał Zarządu przysługuje członkowi prawo odwołania się do Walnego Zebrania Klubu.

§ 14

1. Do obowiązków i kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrolowanie działalności Klubu ze szczególnym uwzględnieniem Zarządu i jego komisji w zakresie zgodności ze Statutem, regulaminami i przepisami finansowymi (częstotliwość kontroli ustala Komisja Rewizyjna – nie mogą byd one rzadsze niż raz na rok);
2) występowanie do Zarządu z wnioskami wypływającymi z przeprowadzonych kontroli i zgłoszonych uwag oraz żądanie odpowiedzi w określonym przez siebie terminie;
3) składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Klubu.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 osób (liczebność określa Walne Zebranie Klubu), z grona których wybiera Przewodniczącego. Wiceprzewodniczącego i Sekretarza. Jej członkowie nie mogą pełnić funkcji członków Zarządu ani Przewodniczących, Wiceprzewodniczących lub Sekretarzy komisji Zarządu.
3. Komisja Rewizyjna stanowi organ kontrolny, odrębny od organu zarządzającego i niepodlegający mu w zakresie wykonywania kontroli. Przy czym członkowie Komisji Rewizyjnej: nie mogą byd członkami Zarządu Klubu, ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej. Ponadto członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogli być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. Dodatkowo członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pobierać wynagrodzenia z tytułu pełnienia swoich funkcji i pełnią swoje obowiązki społecznie.
4. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbywają się nie rzadziej niż raz w roku,
5. W razie rezygnacji któregoś z członków Komisja Rewizyjna może dokooptowad nowych do 1/3 pierwotnego składu.

V. Biuro Klubu

§ 15

1. Obsługę etatową działalności Klubu prowadzi biuro klubu składające się z Dyrektora – członka Zarządu i Księgowego.
2. Dyrektor Klubu organizuje i nadzoruje prace biura i działa w imieniu Klubu jako pracodawcy w sprawach wynikających ze stosunku pracy.
3. Organizację i etatyzację biura określa Zarząd.

VI. Majątek Klubu

§ 16

Majątek Klubu może składad się z nieruchomości, ruchomości i funduszy.

§ 17

1.Majątek Klubu powstaje ze składek członkowskich i wpisowego, darowizn, dotacji, zapisów.
2. Cały majątek Klubu przeznaczany jest na realizację zadań statutowych. Cały dochód stowarzyszenia (nadwyżka przychodów nad kosztami) Zarząd Klubu przeznacza na działalność pożytku publicznego.

§ 18

Zabrania się:
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązan majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
b) przekazywania ich majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c) wykorzystania majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 19


1. Walne Zebranie Klubu uchwala regulamin finansowy, który określa sposób zaciągania zobowiązań finansowych.
2. Upoważniony do reprezentacji stowarzyszenia jest Prezes Klubu. Dla ważności oświadczeń woli w imieniu Klubu w zakresie praw i obowiązków majątkowych do kwoty 5 000 złotych (pięć tysięcy złotych) upoważniony jest samodzielnie Prezes.
3. W zakresie praw i obowiązków powyżej 5 000 złotych (pięć tysięcy złotych) wymagane jest współdziałanie Prezesa oraz drugiego członka Zarządu (dwóch osób).

VII. Rozwiązanie Klubu

§ 20

1. Uchwałę o rozwiązaniu Klubu może podjąć Walne Zebranie Klubu w trybie określonym w § 11 ust. 2 zdanie drugie.
2. W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu Klubu, Walne Zebranie podejmuje uchwałę o przeznaczeniu majątku Klubu, pokryciu zobowiązań klubu i powołuje komisję likwidacyjną.